ചാവറ ജയന്തി 2017

മുഖ്യപ്രഭാഷണം ശ്രീ.ജേക്കബ് പുന്നൂസ് IPS Rtd . 212 ണ്ടാമത് ചാവറ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് st . Joseph ബി.എഡ് കോളേജ് വേദിയായി.

മുഖ്യപ്രഭാഷണം ശ്രീ.ജേക്കബ് പുന്നൂസ് IPS Rtd . 212 ണ്ടാമത് ചാവറ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് st . Joseph ബി.എഡ് കോളേജ് വേദിയായി.

ചാവറ ജയന്തി 2017

മുഖ്യപ്രഭാഷണം ശ്രീ.ജേക്കബ് പുന്നൂസ് IPS Rtd . 212 ണ്ടാമത് ചാവറ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് st . Joseph ബി.എഡ് കോളേജ് വേദിയായി.

ചാവറ ജയന്തി 2017

മുഖ്യപ്രഭാഷണം ശ്രീ.ജേക്കബ് പുന്നൂസ് IPS Rtd . 212 ണ്ടാമത് ചാവറ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് st . Joseph ബി.എഡ് കോളേജ് വേദിയായി.

ചാവറ ജയന്തി 2017

മുഖ്യപ്രഭാഷണം ശ്രീ.ജേക്കബ് പുന്നൂസ് IPS Rtd . 212 ണ്ടാമത് ചാവറ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് st . Joseph ബി.എഡ് കോളേജ് വേദിയായി.

ചാവറ ജയന്തി 2017

മുഖ്യപ്രഭാഷണം ശ്രീ.ജേക്കബ് പുന്നൂസ് IPS Rtd . 212 ണ്ടാമത് ചാവറ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് st . Joseph ബി.എഡ് കോളേജ് വേദിയായി.

ചാവറ ജയന്തി 2017

മുഖ്യപ്രഭാഷണം ശ്രീ.ജേക്കബ് പുന്നൂസ് IPS Rtd . 212 ണ്ടാമത് ചാവറ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് st . Joseph ബി.എഡ് കോളേജ് വേദിയായി.

ചാവറ ജയന്തി 2017

മുഖ്യപ്രഭാഷണം ശ്രീ.ജേക്കബ് പുന്നൂസ് IPS Rtd . 212 ണ്ടാമത് ചാവറ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് st . Joseph ബി.എഡ് കോളേജ് വേദിയായി.

ചാവറ ജയന്തി 2017

മുഖ്യപ്രഭാഷണം ശ്രീ.ജേക്കബ് പുന്നൂസ് IPS Rtd . 212 ണ്ടാമത് ചാവറ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് st . Joseph ബി.എഡ് കോളേജ് വേദിയായി.

ചാവറ ജയന്തി 2017

മുഖ്യപ്രഭാഷണം ശ്രീ.ജേക്കബ് പുന്നൂസ് IPS Rtd . 212 ണ്ടാമത് ചാവറ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് st . Joseph ബി.എഡ് കോളേജ് വേദിയായി.

ചാവറ ജയന്തി 2017

മുഖ്യപ്രഭാഷണം ശ്രീ.ജേക്കബ് പുന്നൂസ് IPS Rtd . 212 ണ്ടാമത് ചാവറ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് st . Joseph ബി.എഡ് കോളേജ് വേദിയായി.

ചാവറ ജയന്തി 2017

മുഖ്യപ്രഭാഷണം ശ്രീ.ജേക്കബ് പുന്നൂസ് IPS Rtd . 212 ണ്ടാമത് ചാവറ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് st . Joseph ബി.എഡ് കോളേജ് വേദിയായി.