വി. ചാവറ പിതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയുടെ നൂറ്റമ്പതാം വാർഷികം ,ഫാ.ആബേൽ cmi യുടെ ജന്മശതാബ്ധി ,ചാവറ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ പുതിയ മന്ദിരം ആശിർവാദവും ഉത്ഘാടനവും

വി. ചാവറ പിതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയുടെ നൂറ്റമ്പതാം വാർഷികം ,ഫാ.ആബേൽ cmi യുടെ ജന്മശതാബ്ധി ,ചാവറ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ പുതിയ മന്ദിരം ആശിർവാദവും ഉത്ഘാടനവും

വി. ചാവറ പിതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയുടെ നൂറ്റമ്പതാം വാർഷികം ,ഫാ.ആബേൽ cmi യുടെ ജന്മശതാബ്ധി ,ചാവറ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ പുതിയ മന്ദിരം ആശിർവാദവും ഉത്ഘാടനവും

വി. ചാവറ പിതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയുടെ നൂറ്റമ്പതാം വാർഷികം ,ഫാ.ആബേൽ cmi യുടെ ജന്മശതാബ്ധി ,ചാവറ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ പുതിയ മന്ദിരം ആശിർവാദവും ഉത്ഘാടനവും

വി. ചാവറ പിതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയുടെ നൂറ്റമ്പതാം വാർഷികം ,ഫാ.ആബേൽ cmi യുടെ ജന്മശതാബ്ധി ,ചാവറ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ പുതിയ മന്ദിരം ആശിർവാദവും ഉത്ഘാടനവും

വി. ചാവറ പിതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയുടെ നൂറ്റമ്പതാം വാർഷികം ,ഫാ.ആബേൽ cmi യുടെ ജന്മശതാബ്ധി ,ചാവറ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ പുതിയ മന്ദിരം ആശിർവാദവും ഉത്ഘാടനവും

വി. ചാവറ പിതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയുടെ നൂറ്റമ്പതാം വാർഷികം ,ഫാ.ആബേൽ cmi യുടെ ജന്മശതാബ്ധി ,ചാവറ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ പുതിയ മന്ദിരം ആശിർവാദവും ഉത്ഘാടനവും

വി. ചാവറ പിതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയുടെ നൂറ്റമ്പതാം വാർഷികം ,ഫാ.ആബേൽ cmi യുടെ ജന്മശതാബ്ധി ,ചാവറ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ പുതിയ മന്ദിരം ആശിർവാദവും ഉത്ഘാടനവും

വി. ചാവറ പിതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയുടെ നൂറ്റമ്പതാം വാർഷികം ,ഫാ.ആബേൽ cmi യുടെ ജന്മശതാബ്ധി ,ചാവറ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ പുതിയ മന്ദിരം ആശിർവാദവും ഉത്ഘാടനവും

വി. ചാവറ പിതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയുടെ നൂറ്റമ്പതാം വാർഷികം ,ഫാ.ആബേൽ cmi യുടെ ജന്മശതാബ്ധി ,ചാവറ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ പുതിയ മന്ദിരം ആശിർവാദവും ഉത്ഘാടനവും

വി. ചാവറ പിതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയുടെ നൂറ്റമ്പതാം വാർഷികം ,ഫാ.ആബേൽ cmi യുടെ ജന്മശതാബ്ധി ,ചാവറ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ പുതിയ മന്ദിരം ആശിർവാദവും ഉത്ഘാടനവും

വി. ചാവറ പിതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയുടെ നൂറ്റമ്പതാം വാർഷികം ,ഫാ.ആബേൽ cmi യുടെ ജന്മശതാബ്ധി ,ചാവറ കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ പുതിയ മന്ദിരം ആശിർവാദവും ഉത്ഘാടനവും